RENOMAT s.r.o.

(+420) 475 534 633 (+420) 724 058 785
Ověřená firma - RENOMAT s.r.o. Nová zelená úsporám ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Dotace

Našim zákazníkům nabízíme služby v oblasti dotačních titulů. Provedeme Vás dotačními tituly od přípravy podkladů až k podpisu smlouvy o přidělení dotace.

Nabízíme tyto služby:

 • Seznámení s aktuálními dotačními tituly
 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, energetického auditu
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zpracování a podání žádosti o dotaci
 • Administrace žádosti od podání až k podpisu smlouvy o přidělení dotace
 • Administrace po přidělení dotace
 • Spolupráce při kontrole dodržování podmínek dotačních titulů

V současně době je možné využít dotačních titulů:

 • z programu „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“
 • z programu „PANEL 2013+“.

O programu „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM“

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „program") je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

 • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření
 • Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Efektivní využití zdrojů energie
  • Dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • Na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn
  • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

 • Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
  • Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další
 • Efektivní využití zdrojů energie
  • Na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
  • Na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • Na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla
  • Na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • Na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

 • Fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva
 • Města a obce (včetně městských částí)
 • Podnikatelské subjekty
 • Případně další právnické osoby

Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu, které je stanoveno následně:

max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než

 • 1.1. 2014 - platí pro podprogram rodinné domy, v podoblasti A.0 je rozhodným datem 1. 1. 2015
 • 1.1. 2015 - platí pro podprogram bytové domy

Více informací o programu najdete na www.novazelenausporam.cz

O programu „PANEL 2013+“

Program na opravy a modernizace je otevřen od ledna 2013 a je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Podmínky programu se řídí Nařízením vlády č. 468/2012.

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

 • Žádosti do programu přijímáme kontinuálně
 • Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75 %
 • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let
 • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Více informací o programu najdete na www.sfrb.cz